Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Centrum Języka Norweskiego VIKING„

Nazywam się Joanna Jaśków-Pinderak i jestem twórcą kursów internetowych, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem
https://kursy.norweskiwroclaw.pl/

Moje dane rejestrowe: Centrum Języka Norweskiego VIKING Joanna Jaśków-Pinderak, ul. Obornicka 39/12 51-113 Wrocław

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@vikingschool.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – 1) Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437 2) PayPal – Przedsiębiorstwo PayPal Holdings Inc. zarejestrowane w R.C.S. Luksemburg pod numerem B 118 349 z oficjalną siedzibą w Luksemburgu.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresami https://norweskiwroclaw.pl/regulamin/ https://kursy.norweskiwroclaw.pl/regulamin/
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://kursy.norweskiwroclaw.pl
 6. Sprzedawca – Joanna Jaśków-Pinderak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Języka Norweskiego VIKING Joanna Jaśków-Pinderak”, ul. Obornicka 39/12, 51-113 Wrocław, NIP: 9161353257

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kursów internetowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną
  zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
  Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych
  warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system
   operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka
   internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie
  następujących warunków technicznych przez komputer lub inne
  urządzenie Kupującego:dostęp do Internetu, standardowy system
  operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego
  adresu e-mail, zainstalowanie aplikacji iSpring Play w celu poprawnego odtworzenia kursu online
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych
  w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą
  elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze
  Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów
  internetowych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest
  bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana
  jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie.
  Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia
  zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz
  Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na
  utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane
  Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w
  Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego
  adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.
 5. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
  Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych
  zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z
  korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i
  organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
  świadczonych usług, w szczególności środki służące
  zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
  nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania
  Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
  nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
  kontakt@vikingschool.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać
  imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę
  wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14
  dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej
  rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że kursy internetowego dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5 Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu
  cyfrowego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać produkt lub produkty
   do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” lub „Zamów”,
  2. z widoku koszyka, kliknąć
   w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i
   wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w
   Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę
  Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane kursy internetowe.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał produkt cyfrowy dostępny w modelu abonamentowym, na stronie
  Operatora Płatności będzie mógł ustawić płatność cykliczną
  odpowiadającą miesięcznemu abonamentowi. Płatność cykliczną
  Kupujący będzie mógł w każdej chwili anulować. Płatność
  cykliczna polega na automatycznym obciążeniu rachunku bankowego
  Kupującego w okresie comiesięcznym. Opłatę abonamentową płatną
  w ten sposób uznaje się za wnoszoną z góry.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności lub ustawieniu płatności cyklicznej, Kupujący
  zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą
  chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych
  kursów internetowych uważa się za zawartą między Kupującym a
  Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na
  adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6 Wykonanie umowy

 1. Kupujący zobowiązany jest korzystać z zakupionego kursu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: Nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt cyfrowy wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt cyfrowy
  ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu cyfrowego, powinien poinformować
  o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną,
  jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu
  14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka
  komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została
  złożona.

§9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies
opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej
pod adresem https://norweskiwroclaw.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania
  mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
   wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
   zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie
  internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia
  sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
  internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych
  przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych
  przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w
  dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma
  prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta
  poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego
  oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o
  prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01 stycznia 2020 roku.

Copyright © 2024   Wszystkie prawa zastrzeżone


VIKING CENTRUM KURSÓW JĘZYKOWYCH WE WROCŁAWIU


tel: +48 724-182-863  email: kontakt@vikingschool.pl


Polityka prywatności    Regulamin